Obchodní podmínky

I. Dodavatel služeb

Poskytovatelem služeb inzerovaných na internetových stránkách http://nutripro.cz (dále také dodavatel) je firma Fitsport-komplex s.r.o., se sídlem Polní 11, Ivančice 664 91, provozovna Bezručova 620, 667 01 Židlochovice, registrovaná u KOS v Brně, odd. C, vložka 18293, DIČ: CZ60740736, kontakt: prodej@fitsport-komplex.cz, 608 474 723, 777 575 011.


II. Odběratel

Odběratelem poskytovaných služeb (zákazníkem) může být libovolná fyzická či právnická osoba se sídlem v ČR.

Přestože za určitých okolností zvážíme i možnost dodávky do ciziny, běžně nabízíme naše služby pouze klientům z ČR.

Odběratel prohlašuje, že byl seznámen s funkčním určením a základními ovládacími prvky programu a že disponuje technickými prostředky, potřebnými k provozování programu.

Za bezvadný stav výpočetní techniky a odpovídající technické parametry výpočetní techniky, na kterou budou programy instalovány, odpovídá odběratel. Odběratel má právo požadovat aktuální a úplné informace o dodavatelem požadovaných technických parametrech výpočetní techniky a to i písemnou formou.

III. Poskytované služby

Dodavatel poskytne odběrateli licenční kód dle vybraného typu licence, po úhradě (viz platební podmínky).  Software je k dispozici na www.nutripro.cz a www.nutridata.cz a instaluje se stažením z internetu. 

Dodavatel zajišťuje technickou podporu software, ke kterému zprostředkovává licence.

Odběratel může pořizovat kopie programu i uživatelské dokumentace, pokud tak bude činit k zajištění provozu vlastního počítačového systému, pro nějž bylo právo k užití programu poskytnuto, a dále pro archivní účely nebo jako záložní kopie, vždy však jen pro vlastní potřebu.

Není dovoleno program dále šířit, rozmnožovat, pronajímat, půjčovat apod. Rovněž je nepřípustné program jakkoliv měnit nebo upravovat, provádět jeho zpětný překlad nebo vytvářet jiné programové produkty jeho modifikací.

Právo k užití programu nesmí být postoupeno další straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele. Vydání souhlasu je podmíněno tím, že převod se vztahuje na licenci jako celek, že původní nabyvatel si neponechá za účelem provozu žádnou kopii programu. Novému nabyvateli bude vystavena nová licence a původní bude zrušena. Takový převod licence je poskytovatelem zpoplatněn.

Dodavatel prohlašuje, že některé části funkcionality programu jsou založeny na datech, jež nabývá od třetích osob, a které se stávají v důsledku jejich zpracování součástí programu. Odběratel bere na vědomí, že tyto údaje mají pro odběratele výhradně informativní funkci a dodavatel nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost těchto údajů. 

Dodavatel si vyhrazuje právo program pozměňovat, doplňovat a měnit jeho uspořádání a to vše při zachování jeho základních funkcí a účelového určení.

Dodavatel si za účelem dalšího rozšiřování a zkvalitňování programu a souvisejících služeb (např. automatické aktualizace programu) vyhrazuje právo získávat od odběratele informace o způsobu, jakým program používá. Tato data budou vždy anonymní a nebude možné z nich získat identifikaci konkrétního uživatele či pacienta.

Programová údržba je omezena pouze na program. Plnění se nevztahuje na operační systémy, síťové prostředky, cizí programy, databáze, databázové servery atd. Údržba hardwaru není předmětem programové údržby.

Programová údržba je prováděna pouze programu, který obsahuje veškeré aktualizace dodávané odběrateli a je tedy na nejnovější úrovni.

 Je-li součástí dodávky služba, nebo program časově omezený na „období od - do“, je užívací právo omezeno na toto období. Jedná se zejména o moduly a databáze, které obsahují časově závislá data, a jejich použití mimo expirační dobu by bylo nesprávné.

Webová aplikace NutriData je určena pro soukromé domácí použití jako jednouživatelská licence. V případě zjištění zneužití pro komerční účely může prodejce tento účet zablokovat bez náhrady.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

Odběratel může objednávku učinit prostřednictvím online formuláře, elektronickou poštou, písemně. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dodavatel objednávku písemně akceptuje a potvrdí odběrateli cenu. 

Každá objednávka musí jednoznačně specifikovat, kdo je objednávajícím, co objednává, komu se má dodávka fakturovat a komu je objednaná licence určena (kdo má být jejím nabyvatelem – konečným uživatelem). Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že nabyvatelem licence má být objednávající.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Občanským zákoníkem.  

Objednávky lze zasílat prakticky v libovolné formě (nejlépe přes kontaktní formulář či elektronickou poštou) - podstatné je, aby byly uvedeny všechny údaje nutné k vyřízení a vyfakturování objednávky.

Objednávky nepřijímáme telefonicky - hlavními důvody, proč se příjmu telefonických objednávek bráníme, je časté a snadné komolení jmen/adres a minimální závaznost takto podaných objednávek.

Upozornění pro prodejce: Objednáváte-li software pro svého zákazníka (tj. „pro další prodej“), je nezbytné, aby v objednávce bylo uvedeno minimálně celé jméno, poštovní a elektronická adresa konečného uživatele, na kterého má být licence vystavena – tyto údaje se totiž často automaticky stávají součástí registračních kódů a klíčů, navíc je autoři využívají k identifikaci registrovaných uživatelů při uplatňování nároku na upgrade nebo technickou podporu.

Upozornění: Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, pokud ji zákazník podmiňuje souhlasem s jeho vlastními obchodními podmínkami, které jdou nad rámec Občanského zákoníku či obecně přijímaných obchodních zvyklostí. Nejčastěji s obchodními podmínkami zákazníků nesouhlasíme kvůli ustanovením, která by nás zavazovala poskytnout k objednanému softwaru práva a záruky, jejichž poskytnutí nám nepřísluší nebo je dokonce z principu vyloučeno.

V. Ceny

Není-li výslovně uvedeno jinak, cenou se na těchto stránkách i při veškeré další komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem rozumí vždy celková částka, kterou odběratel zaplatí za získání práva k užívání objednaného softwaru v požadovaném rozsahu.

Cena zahrnuje vlastní licenční poplatek, poplatek za zprostředkování či provizi.       

Dodavatel na svých stránkách uvádí jak „ceny bez DPH“, tak „ceny včetně DPH“ – tyto ceny si kvůli zaokrouhlování nemusí vždy zcela přesně odpovídat. Odběratelům, kteří jsou plátci DPH, dodavatel účtuje „ceny bez DPH“, ke kterým připočítává DPH v základní sazbě. Odběratelům, kteří nejsou plátci DPH, dodavatel účtuje „ceny včetně DPH“, ve kterých je DPH v základní sazbě již zahrnuta. Sazba DPH je účtována dle platných předpisů ke dni DUZP.

Smyslem mírně (v řádu korun) odlišných cen pro plátce a neplátce DPH je, aby fakturované částky byly „rozumně kulaté“ vždy v té podobě, která je pro odběratele podstatná a se kterou je zvyklý pracovat.

VI. Platební podmínky

Není-li sjednáno jinak, dodavatel vyžaduje u všech objednávek platbu předem. Fakturovanou částku odběratel na základě zálohové nebo konečné faktury uhradí bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dodavatele.

Software není možné objednat na dobírku.

Dodavatel dle vlastního uvážení poskytuje vybraným odběratelům dodávky s platbou po dodání. 

Ke každé dodávce obdrží odběratel od dodavatele daňový doklad, který má náležitosti vyžadované daňovými zákony a předpisy ČR.

Po přijetí objednávky vystavujeme fakturu, kopii zasíláme ihned ve formátu PDF elektronickou poštou. Tištěný originál je možné zaslat na vyžádání klasickou poštou za poplatek ve výši poštovného dle tarifu přepravce.

Číslo faktury nebo číslo objednávky je při platbě nutné uvést jako variabilní symbol či „zprávu pro příjemce“ – bez něj pro nás může být obtížné platbu přiřadit ke správné objednávce. 

Naprostou většinu licencí dodáváme elektronickou poštou, což dobírku stejně vylučuje. Po špatných zkušenostech s nevyzvednutými zásilkami jsme však přestali na dobírku zasílat i software, u kterého by to technicky možné bylo.

Dodávky „na fakturu“ běžně poskytujeme např. státním orgánům a institucím (školám), výzkumným ústavům nebo stálým zákazníkům s dobrou platební morálkou. 

Standardně vystavujeme tzv. „velký“ daňový doklad (fakturu).

VII. Dodací podmínky

Všude, kde je to možné, poskytuje dodavatel plnění prostřednictvím elektronické pošty. „Dodávkou“ může být registrační klíč, sériové číslo nebo registrační kód, kterým lze volně šířenou verzi objednaného programu změnit na placenou, odkaz, přes který se dá stáhnout instalační soubor placené verze objednaného programu, případně přihlašovací údaje k unikátnímu zákaznickému účtu, přes který lze registrační údaje nebo plnou verzi programu získat – podrobnosti jsou uvedeny buď piktogramem v ceníku, nebo detailně na stránkách věnovaných konkrétním programům.

V některých případech – vždy na ně upozorňujeme předem - je pro správné vygenerování licence nezbytné zaslat dodávku přímo na emailovou adresu konečného uživatele. V takovém případě je důležité věnovat zvýšenou pozornost mazání nevyžádané pošty.

VIII. Dodací lhůty

U elektronických licencí se dodací lhůty pohybují v řádu jednotek pracovních dní od připsání platby na účet dodavatele (resp. od přijetí objednávky, je-li sjednána platba po dodání), u softwaru dodávaného ve hmatatelné podobě v řádu jednotek týdnů. 

Nejkratší dodací lhůta, kterou v ceníku uvádíme, je „do týdne“ – ve skutečnosti jde o údaj s poměrně velkou rezervou a většina elektronických licencí bývá dodána během dvou pracovních dní (za příznivých okolností můžete mít licenci i během několika málo hodin). Je-li pro vás expresní dodávka z nějakého důvodu důležitá, předem se informujte, jak nejrychleji dokážeme u toho konkrétního programu za daných okolností licenci zajistit.

IX. Odstoupení od smlouvy

Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se software, který si odběratel objedná, přestane prodávat, zásadním způsobem se změní jeho cena nebo se objeví jiná překážka, která mu znemožní poskytnout dohodnuté plnění. V takovém případě ihned vrátí odběrateli veškerá předem poskytnutá plnění.

Odběratel může od smlouvy odstoupit pouze se souhlasem dodavatele. Dodavatel s přihlédnutím k okolnostem storno akceptuje tehdy, má-li sám možnost zrušit smlouvy, které již uzavřel se svými dodavateli za účelem vyřízení objednávky, jejíž storno odběratel požaduje. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek na pokrytí nákladů spojených se zrušením objednávky, případně zrušení objednávky odmítnout.

Ve výjimečných případech, kdy mezi přijetím objednávky a uhrazením licence našemu dodavateli dojde k výraznému zdražení, k ukončení prodeje objednaného programu, změně licenční politiky apod., s omluvou vaši objednávku zrušíme a neprodleně vrátíme případnou zálohovou platbu (naštěstí jde o případy velmi vzácné).

Budete-li potřebovat svoji objednávku zrušit, budeme se snažit vám v maximální možné míře vyhovět. Jestliže je licence již zaplacená, nebývá storno objednávky možné, nebo je s ním spojen určitý storno poplatek (jeho výši stanovíme individuálně podle toho, jaké náklady nám se zrušením objednávky skutečně vzniknou).

X. Záruční podmínky

POZOR! Prakticky u žádného běžně dostupného softwaru výrobce negarantuje bezchybnou funkci - vždy si proto ještě před objednáním vyzkoušejte a ověřte, že jste s kvalitou i funkčností objednávaného programu spokojeni. Zároveň při objednávání berte v úvahu, že u programů, které při aktivaci vyžadují přístup na internet, nelze do budoucna stoprocentně zaručit neomezenou platnost/použitelnost registračních údajů. Jestliže autor/výrobce ukončí činnost a přestane provozovat svoje licenční servery, nemusí být možné aktivaci software provést ani s původně platnými údaji.

XI. Reklamace

Případné reklamace je odběratel povinen uplatnit do tří měsíců od převzetí plnění. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát dodavatel zřetel.

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě, kdy při respektování licenčních podmínek výrobce dodané licenční/registrační údaje nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného software. Reklamovat nelze chyby či funkci samotného software.

V případě, že dodavatel dodá odběrateli licenční nebo registrační údaje, které nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného programu, nahlíží se na objednávku až do okamžiku, kdy dodavatel zjedná nápravu, jako by plnění dosud nebylo poskytnuto.

Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost nezbytnou pro vyřešení reklamace.

Podle všeobecně zažitých zvyklostí se software dodává „bez záruky“. Není proto možné reklamovat dodávku jen proto, že software nefunguje podle představ uživatele.

Naproti tomu samozřejmě lze reklamovat registrační či licenční údaje, které ve skutečnosti k registraci, aktivaci či jiné podobné proceduře vyžadované při zprovoznění placené verze objednaného programu nelze použít (např. proto, že je autor/výrobce chybně vystavil – což se stává sice velmi vzácně, přesto čas od času ano).

POZOR! V současné době je již běžné, že software při aktivaci vyžaduje přístup na internet – aktivační údaje nelze reklamovat jako nefunkční, jestliže počítač, na kterém se aktivace provádí, přístup na internet nemá (potřebujete-li pořídit licenci pro počítač, který nemá a ani dočasně nemůže mít plnohodnotný přístup na internet, předem se informujte, zda je možné na takovém počítači registraci/aktivaci vůbec provést).

Možnost reklamace se nevztahuje na registrační údaje, jejichž platnost zruší výrobce na základě porušení licenční smlouvy ze strany uživatele, případně, jejichž platnost skončí v důsledku toho, že výrobce software ukončí činnost. 

XII. Ochrana osobních údajů

Dodavatel nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony ČR, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V interní databázi uchovává základní identifikační údaje (jméno osoby, IČ, DIČ, poštovní a emailové adresy, telefonní a faxové spojení), které využívá v rámci administrativní agendy spojené s vyřizováním objednávek a dále k dohledávání historických objednávek v případech, kdy odběratel po určité době požaduje kopii původně dodaných licenčních údajů. Dodavatel v databázi neuchovává žádné citlivé osobní údaje.

Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu definovaném těmito Obchodními podmínkami. Odběratel má právo vyžádat si podrobné informace o povaze a rozsahu uchovávaných osobních údajů, případně může požádat dodavatele o jejich odstranění z databáze (dodavatel takové žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví).

Uchovávané osobní údaje (týká se nejen údajů osobních, ale i kontaktních údajů odběratelů – právnických osob) zásadně nevyužíváme k hromadnému zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Výjimku tvoří pouze nabídky dostupné konkrétnímu odběrateli na základě nákupů provedených v minulosti (např. nabídky upgradů, možnost prodloužení předplatného na nové verze apod.), které dle vlastního uvážení zasíláme v případech, kdy existuje reálný předpoklad, že zákazník bude mít zájem takovou nabídku využít.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 6. 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat - pro konkrétní objednávku však obchodní podmínky platí vždy v té podobě, v jaké byly zveřejněny na stránkách dodavatele v okamžiku odeslání objednávky.

Stránka se načítá...